Informace pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku

  • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. 
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Školní družina bude v provozu od 6.00 – 8.00 hod. a od 11.30 – 16.00 hodin. Žáci jedné třídy budou společně navštěvovat jedno oddělení školní družiny.

Školní jídelna
Pokud budete mít zájem, aby se žáci 1. a 2. ročníku /prezenční výuka/ stravovali ve školní jídelně, musíte jim oběd nahlásit.

Výdej obědů: 
cizí strávníci 11.30 - 12.00 hod. (platí i pro žáky, zaměstnance školy na distanční výuce)
12.00 - 13.00 hod. (žáci prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti)

Organizace výuky
V rámci dodržování hygienických opatření prosíme rodiče o dodržování doby příchodu dětí do budovy školy, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Děti si ve vestibulu školy vyzvednou paní učitelky. Na žáky, kteří dojíždějí, počká asistent pedagoga a odvede do třídy.

7.30 – 7.40 hod. 1. A
7.40 – 7.50 hod. 2. A
7.50 – 8.00 hod. 2. B

Děkujeme všem rodičům za vstřícný přístup, pochopení a pomoc.
Přejeme Vám do dalších dnů hodně pohody a optimismu.