Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění Vyhlášky č.197/2016 Sb., účinné od  1.9.2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.


>>> Program poradenských služeb <<<


Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech uvedených níže.


Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření (PO) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených PO
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • pomoc v oblasti volby povolání
 • poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prevenci šikany a jiných patologických forem chování
 • metodická podpora pedagogům při řešení šikany a jiných patologických forem chování formou preventivních intervencí a jejich průběžné vyhodnocení
 • spolupráci a komunikaci se zákonnými zástupci
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)
 • evidenci doporučení ŠPZ
 • práci s třídními kolektivy (diagnostika vztahů ve třídách, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů a rozvíjení osobnosti…)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům), konzultování zjištěných údajů s vedením školy a ostatními pedagogy při důsledném zachování anonymity žáků, kteří se šetření zúčastnili
 • preventivní programy pro žáky


Kontakty

Mgr. Karel Kaštan
ředitel školy
566 782 101reditel@zssokolovska.cz
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň
566 782 157trestikova@zssokolovska.cz
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
výchovná poradkyně pro 2. stupeň
566 782 108brabcova@zssokolovska.cz
RNDr. Radomíra Kučerová
školní metodik prevence
566 782 111kucerova@zssokolovska.cz