Přijímací zkoušky na SŠ

Veškeré podrobné informace ohledně přijímacích zkoušek poskytnou žákům pátých a devátých ročníků a jejich zákonným zástupcům třídní učitelky.

Žáci si mohou podat maximálně dvě přihlášky.


Podání přihlášek

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce nejpozději do 1. 3. 2022. 
  • Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se přihláška podává do 30. 11. 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

   Čtyřleté obory vzdělávání

  • 1. termín - 12. dubna 2022 (úterý) 
  • 2. termín - 13. dubna 2022 (středa)


   Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  • 1. termín - 19. dubna 2022 (úterý) 
  • 2. termín - 20. dubna 2022 (středa)


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu

  • 1. termín - 10. května 2022 (úterý) 
  • 2. termín - 11. května 2022 (středa)


Jednotné přijímací zkoušky se skládají ze dvou didaktických testů

  • český jazyk a literatura (60 minut) 
  • matematika a její aplikace (70 minut)


Konání přijímacích zkoušek

Uchazeči konají přijímací zkoušku na školách, na které podali přihlášky ke studiu.

Uchazeč první přijímací zkoušku absolvuje na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě.

Druhý termín koná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na druhém místě.


Zápisový lístek

K vyzvednutí zápisového lístku na sekretariátu naší školy budou zákonní zástupci vyzváni od třídních učitelek devátých ročníků. 

Zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek na školu, na kterou byl uchazeč přijat a chce se na této škole vzdělávat.

Doba odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Přihláška ke studiu na SŠ - forma denní

Přihláška ke studiu na SŠ a konzervatořích do oboru s talentovou zkouškou