Přijímací zkoušky na SŠ

Veškeré podrobné informace ohledně přijímacích zkoušek poskytnou žákům pátých a devátých ročníků a jejich zákonným zástupcům třídní učitelky.

Žáci si mohou podat maximálně dvě přihlášky.


Podání přihlášek

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce nejpozději do 1. 3. 2024. 
  • Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se přihláška podává do 30. 11. 2023.


Termíny přijímacích zkoušek

   Čtyřleté obory vzdělávání

  • 1. termín - pátek 12. 4. 2024  
  • 2. termín - pondělí 15. 4. 2024


   Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  • 1. termín - úterý 16. 4. 2024  
  • 2. termín - středa 17. 4. 2024


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu

  • 1. termín - pondělí 30. 4. 2024
  • 2. termín - úterý 31. 4. 2024


Jednotné přijímací zkoušky se skládají ze dvou didaktických testů

  • český jazyk a literatura (60 minut) 
  • matematika a její aplikace (70 minut)


Konání přijímacích zkoušek

Uchazeči konají přijímací zkoušku na školách, na které podali přihlášky ke studiu.

Uchazeč první přijímací zkoušku absolvuje na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě.

Druhý termín koná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na druhém místě.


Zápisový lístek

K vyzvednutí zápisového lístku na sekretariátu naší školy budou zákonní zástupci vyzváni od třídních učitelek devátých ročníků. 

Zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek na školu, na kterou byl uchazeč přijat a chce se na této škole vzdělávat.

Doba odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých uchazečů zveřejní střední škola na svých webových stránkách.


Odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Další informace

K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře nebo černě píšící propiska (nelze používat gumovací pera nebo fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.


Přihlášky

Přihláška ke studiu na SŠ - forma denní

Přihláška ke studiu na SŠ a konzervatořích do oboru s talentovou zkouškou


INFORMACE - WEBOVÝ PORTÁL STUDUJ NA VYSOČINĚ

Kraj Vysočina spustil nový webový portál, který slouží především pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Cílem je přispět k výběru střední školy pro každého žáka ZŠ. Portál vznikl v rámci projektu Studuj na Vysočině, jehož cílem je nabídnout přehled o vzdělávací nabídce středních škol v kraji.

 

 WEBOVÝ PORTÁL STUDUJ NA VYSOČINĚ