Historie školy

Základní škola Sokolovská je tradiční Velkomeziříčská základní škola s více než stoletou historií.

Několik desetiletí poskytuje žákům v souladu s učebními plány a osnovami základní vzdělání nejen v oblasti vědomostí a praktických dovedností, ale i společenské výchovy, která je důležitým předpokladem pro další vzdělání a rozvoj osobnosti. Mottem školy navazujícím na dlouholeté tradice je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své názory a aktivně se zapojit do života společnosti.1607765937_1607765935349.png

Rok 1802 - 1953

Už v r. 1802 byla vystavěna nová školní budova vedle fary na náměstí (dnes Česká spořitelna a.s.), která byla pouze triviální školou o třech učitelích. V r. 1853 se změnila na hlavní farní školu o třech třídách a od r. 1869 se nazývala národní školou. V r. 1883 se rozdělila na pětitřídní dívčí a pětitřídní chlapeckou obecnou školu.


Rok 1889

V neděli 29. září 1889 byla slavnostně otevřena nová chlapecká a dívčí měšťanská škola za kostelem (dnes ulice Komenského), která byla postavena na místě bývalých masných krámků.


Rok 1890 - 1911

V roce 1890, v době velkého rozmachu němectví v našem městě, byla postavena německá tří třídní škola na Sokolovské ulici ( dříve Karlov nebo Dolní město). Po otevření reálky sem byla v r. 1902 přestěhována dívčí měšťanská škola. V r. 1908 zde byla otevřena i chlapecká měšťanská škola. V letech 1910 - 1911 došlo k velké přestavbě tělocvičny a kreslírny a rozšíření budovy školy směrem k Brnu.


Rok 1953

Do roku 1953 byla v budově školy na Komenského ulici chlapecká a dívčí národní škola a v budově na Sokolovské ulici chlapecká a dívčí měšťanská škola. Byly to dvě samostatné školy se dvěma řediteli.


Rok 1953 - 1996

V letech 1953 - 1961 byla v obou budovách zřízena osmiletá základní škola, v letech 1961 - 1983 devítiletá základní škola, v letech 1983 - 1996 osmiletá základní škola a od r. 1996 až dosud základní devítiletá škola.


Rok 1967 - 2003

V roce 1967 se rozšířilo zázemí školy o nově vybudovanou druhou tělocvičnu na Bezděkově a v roce 1970 o půdní nástavbu školy na Sokolovské ulici. V roce 1982 byla předána do užívání školní jídelna s družinou na ulici Poštovní. Od roku 1993 se vyučuje tělocvik i v tělocvičně Charita na Poštovní ulici a v bývalé malé tělocvičně byly zřízeny dílny. V roce 1995 byly zprovozněny nové prostory půdní nástavby a počítačová učebna ve škole na ulici Sokolovská. Ve školním roce 2002/2003 se podařilo získat podporu projektu Internet do škol (INDOŠ), a tak i vybavit druhou počítačovou učebnu.


Rok 2003 - 2014

V těchto letech dochází ve škole k výměně nábytku - školních lavic, židlí, učitelských stolů či skříní. V budově prvního stupně došlo k výměně radiátorů. Na druhém stupni došlo k předláždění dvoru. Učebny informatiky jsou postupně vybaveny novými počítači. Také se zlepšuje vybavenost odborných učeben různými pomůckami. Dochází k výmalbám tříd a dalších prostorů ve škole.


Rok 2014 - 2018

Na začátku školního roku 2014 - 2015 byla započata oprava fasády včetně zateplení na budově Sokolovská a Poštovní. Od června 2017 využívá naše škola pro výuku tělesné výchovy nové moderní hřiště za gymnáziem. V září 2018 bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště na 1. stupni.


Rok 2019 - 2020

Na začátku školního roku 2019 - 2020 se konaly oslavy 130 let budovy ZŠ na Komenského ulici (1. stupeň). V březnu začala rozsáhlá rekonstrukce učeben fyziky a chemie. Byly vybudovány nebo zrekonstruovány kabinety fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. K dispozici je také nová moderní laboratoř. Byly vybudovány výtahy na 1. a 2. stupni. Škola se stala plně bezbariérovou.