Nebezpečí spojené s nikotinovými sáčky

V průběhu života působí na každého člověka nejrůznější vlivy, včetně nároků a tlaků vnějšího prostředí. To se týká také dětí a mládeže, přičemž nemalé části z nich se nedaří vyrovnávat se přiměřeně a zodpovědně s každodenními problémy, společenskými požadavky, konflikty, školními problémy a dalšími životními situacemi. Současnému stavu nijak nepomohlo zpřetrhání sociálních vazeb, narušení přímého kontaktu a rozpad pravidelného režimu v posledních dvou letech. Mezi dětmi a dospívajícími nyní registrujeme nárůst rizikového chování v podobě záškoláctví, nevhodného chování a zejména užívání omamných a návykových látek. Příčin a motivů uváděného rizikového chování je přirozeně více. Lze sem zařadit snahu o zviditelnění se, touhu zapadnout do skupiny, revoltu, ale také nudu, zvědavost a tendence experimentovat. Alarmující je přitom stále se snižující věková hranice. Na nárůstu se však podílí také snadná dostupnost, rostoucí tolerance vůči těmto jevům v rámci společnosti i slabší sociální kontrola. Významným činitelem je pak působení okolních vzorů. Je třeba si uvědomit, že v případě mládeže nejsou oproti předchozímu dětství a pozdější dospělosti vzorem jen dospělí, ale zejména vrstevníci, což platí jak pro vzory pozitivní, tak i pro ty nežádoucí.

Následující článek je věnován rychle se šířícímu trendu užívání tzv. NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné, zpravidla bílé sáčky o velikosti zhruba 2–3 cm. Obvykle jsou k zakoupení v krabičkách kulatého tvaru (ve tvaru hokejového puku), mohou mít však i obdélníkový tvar. Nikotinové sáčky se dříve prodávaly pod názvem Lyft, dnes Velo či Nordic Spirit.  Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech přežvykují po dobu několika minut (15–30 min.). Účinek se projevuje mírným brněním či mravenčením. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat od 18 let. Nezletilí se však k sáčkům dostanou běžně na internetu či v kamenných prodejnách. Vzhledem k různým příchutím (ovocné, sladké, mentolové aj.), lákavému designu balení, dostupné ceně a relativně nenápadnému způsobu užívání si je však mládež i menší děti rychle oblíbily. Rodiče či učitelé přitom nemají mnoho šancí si užívání sáčků všimnout. Většina dospělých navíc nový trend vůbec nezaregistrovala nebo se nechala ukonejšit tvrzeními, že nikotinové sáčky jsou méně škodlivé pro plíce, oběhový systém apod. Nikotinové sáčky přitom mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To obzvláště platí pro děti a dospívající. Nikotin je vegetativní jed s neurotoxickým účinkem. Jeho užívání negativně ovlivňuje vývoj nervové soustavy. Další nebezpečí nikotinových sáčků tkví v tom, že obsah nikotinu je v sáčcích vyšší než u dalších tabákových výrobků. K dostání jsou varianty s obsahem od 4 mg nikotinu až po např. 50 mg. Pokud dítě či mladistvý žvýká více sáčků najednou, nebo dokonce sáčky omylem spolkne, může při nižší tělesné hmotnosti dítěte dojít k intoxikaci nikotinem.  Přitom smrtelná dávka se někdy udává 30–60 mg. I při užívání nižších dávek dochází užíváním k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod horním rtem – bílé a červené skvrny), poškození dásní, narušování zažívacího ústrojí, včetně poškozování sliznice žaludku při spolknutí. Kromě výše uvedených zdravotních problémů se však u dětských a mladých uživatelů často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, ale také poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

Zatímco pro dospělé kuřáky mohou nikotinové sáčky být alternativní formou napomáhající zbavit se zlozvyku kouření, pro děti a dospělé představují velké zdravotní riziko, a mohou se dokonce stát cestou k dalším návykovým látkám, drogám či rizikovým jevům. Ve škole jsme výskyt sáčků i zvýšení žaludečních nevolností zaznamenali a již několikrát řešili. Sáčky se občasně objevily v toaletách a odpadkových koších. Ve škole byli žáci o rizicích i jejich zákazu poučeni, zachycené případy byly řešeny se zákonnými zástupci. V rámci prevence jsou zařazovány preventivní aktivity i speciální programy. Je třeba si přiznat, že tyto jevy probíhají často skrytě, a bylo by jistě naivní se domnívat, že se užívání nikotinových sáčků mládeží podařilo zabránit. Nošení, držení, užívání i distribuci všech zakázaných látek bude škola vždy bezodkladně řešit. V odůvodněných případech i s dalšími správními orgány či PČR. Škola má být bezpečným prostorem. Výše uvedené situace jsou ošetřeny nejen řádem školy, ale dnes již také legislativou. S ohledem na zdravotní rizika vnímáme porušení stanovených pravidel jako velmi závažné a postoj školy ke všem omamným a psychotropním látkám je ve všech ohledech odmítavý. Aby byla prevence účinná, je třeba jednotného působení školy i rodiny. Cílem článku je především informovat rodiče i širší veřejnost o rizikových jevech, neboť řada z nich často uniká pozornosti. Chtěla bych požádat rodiče, aby tento nebezpečný jev nepodceňovali, s dětmi o rizicích mluvili a věnovali pozornost případným projevům užívání. Zákazy a vyslýchání přitom nefungují, ba naopak mohou narušit důvěru. Smysl má mluvit o rizicích, citlivé vést k postojům směřovaným proti užívání látek, posilovat schopnosti odolávat nežádoucímu vrstevnickému tlaku a motivovat ke zdravým formám chování.