Dnes je 27.05.2019, svátek má Valdemar

Rozvoj ICT metod

Monitoring

Porada 11.3.2009

Zápis z úvodního jednání řešitelského týmu dne 11. 3. 2009


1. Zahájení jednání – ředitel školy přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání.

2. Pan Bc. Zdeněk Navrátil projednal a vysvětlil důležité body týkající se řešení projektu a to zejména:

 • Monitorovací indikátory a jejich splnění.
 • Rozpočet - jednotlivé položky a jejich čerpání, plán nákupu zařízení a služeb.
 • Plán a zajištění jednotlivých vzdělávacích akcí.
 • Výkazy práce a jejich vyplnění.

3. Všichni členové realizačního týmu byli seznámeni s dohodami o provedení práce, s pracovní náplní a s vykazováním odpracovaných hodin ve výkazu práce. Všichni členové týmu podepsali dohodu o provedení práce.

 

4. Pan Bc. Zdeněk Navrátil projednal problematiku publikování informací o průběhu realizace projektu, byly domluveny termíny dalších setkání celého realizačního týmu i setkání v rámci prvního a druhého stupně.

 

 


 

 

Porada 20.3.2009

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Znojemská jarní konference

Seznámení s použitím pracovního výkazu

Konference Aj / s možností využití ICT ve výuce /

Zúčastnění: Mgr. Kaštan K., Šulcová, Moravová, Třeštíková

 

Manažer a členové realizačního týmu se sešli za účelem seznámení se a použití pracovního výkazu. Projednali měsíční časovou dotaci a popis vykonaných aktivit. Mgr. Šulcová seznámila tým s obsahem semináře anglického jazyka, jehož byla přítomna 18. 3. 2009. Tým se dohodl na účasti "Znojemské jarní inspirace 2009", která se koná 26. 3. 2009. Zde se seznámíme s výukou moderními technologiemi ve vyučovací hodině. Získáme zkušenosti a informace týkající se interaktivních dílen.

 

 


 

 

Porada - motivační schůzka (tým 2. stupeň)

Dne: 3. 4. 2009

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Projednání řešení klíčových aktivit

Zúčastnění: Mgr. Pavel Blažek, Mgr. Naděžda Trojanová, Mgr. Jana Gebre Selassie, Mgr. Renata Dvořáková, Mgr. Anežka Dvořáková, Mgr. Pavel Špaček, Mgr. Marie Jůdová

 

Manažer a členové realizačního týmu II. stupně se sešli za účelem projednání klíčových aktivit.

Aktivita č. 2 a 3:

Členové týmu II. stupně jednali o způsobu zavádění metod a forem využití ICT ve výuce. Členové týmu si rozdělili předměty. V rámci těchto předmětů budou zpracovávat okruhy témat pro výuku s využitím informačních a komunikačních technologií.

 


 

Porada koordinátora a manažerů I. a II. stupeň; vypracování finančních návrhů pro položku 3 ZAŘÍZENÍ

Dne: 14. 4. 2009

Doba jednání: 3 hodina

Účel jednání: Vypracování finančních návrhů pro položku 3 ZAŘÍZENÍ

Zúčastnění: Mgr. Pavel Blažek, Mgr. Petr Hladík, Mgr Karel Kaštan

 

Koordinátor a manažeři I. a II. stupně se sešli za účelem vypracování finančních návrhů pro položku 3 ZAŘÍZENÍ. Vzešlo několik návrhů, s kterými byl seznámen pedagogický sbor.

 


 

Porada - seznámení pedagogického sboru s podmínkami grantu

Dne: 15. 4. 2009

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Informativní schůzka o podmínkách grantu

Zúčastnění: pedagogický sbor školy

Koordinátor a manažeři I. a II. stupně seznámili pedagogický sbor školy s podmínkami grantu.

 


 

Porada - řešení problematiky kalkulace grantu

Dne: 22. 4. 2009

Doba jednání: 3 hodiny

Účel jednání: Projednání finančních návrhů pro položku 3 ZAŘÍZENÍ

Zúčastnění: pedagogický sbor školy

Koordinátor a manažeři I. a II. stupně seznámili pedagogický sbor školy s finančními návrhy pro položku 3 ZAŘÍZENÍ. Na základě diskuse pedagogů došlo k výběru návrhu.

 


 

Porada 11.5.2009

Doba jednání: 1 hodina
Účel jednání: Otázky k projektu
Zúčastnění: Mgr. Kaštan, Šulcová, Třeštíková, Moravová

 

Realizační tým se zamýšlel nad otázkami daného projektu. Diskuze byla zaměřena na monitoring, publicitu, budoucí vzdělávání pracovníků.

 


 

Porada 13.5.2009

Zápis z jednání řešitelského týmu dne 13. 5. 2009

 

Program:

 

1. Zajištění publicity – web, zápisy, články do novin, informační tabule…

2. Zajištění realizace klíčové aktivity 02 „Inovace metod a forem využití ICT ve výuce“.

 • Určení odpovědnosti každého člena týmu za svou oblast vzdělávání (předmětový okruh – přenos informací jednotlivým kolegům v rámci stejného předmětu).

Jazyková komunikace – Mgr. Pavel Špaček, Mgr. Marie Jůdová

Matematika, fyzika, informační technologie – Mgr. Petr Hladík, Mgr. Jana Gebre Selassie, Mgr. Pavel Blažek

Chemie, přírodopis, zeměpis – Mgr. Anežka Dvořáková, Mgr. Renata Dvořáková, Mgr. Naděžda Trojanová

 • Návrh vzdělávání pedagogických pracovníků, které se bude v průběhu projektu realizovat – jedná se o moderní vyučovací metody (např. skupinové vyučování, kooperativní učení, kritické myšlení, projektové vyučování atd.), při kterých bude ve vyučovacích hodinách využíván speciální výukový software.

Řešitelský tým se po vzájemné domluvě dohodl na školení projektové a skupinové vyučování.

 

3. Školení – „Práce s interaktivní tabulí“ dne 20. nebo 27. 5. 2009 v době od 13.00 do 18.00 hodin – náplň školení bude sestavena podle požadavků, které byly předány lektorovi.

 


 

Porada koordinátora a manažerů I. a II. stupeň

Dne: 29. 5. 2009

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Seznámení se s nabídkou školení, monitorovacích a evaluačních nástrojů firmy HEURÉKA CZ

Zúčastnění: Mgr. Petr Hladík, Mgr. Karel Kaštan, Mgr. Pavel Blažek

 

Koordinátor seznámil manažery s nabídkou firmy HEURÉKA CZ. Tato nabídka se týkala možnosti využití školení moderních vyučovacích metod a realizaci projektu pomocí programu „Portfolionet“.

 


 

Porada - úvodní seznámení s programem „Portfolionet“

Dne: 8. 6. 2009

Doba jednání: 2 hodiny

Účel jednání: Úvodní seznámení s programem „Portfolionet“

Zúčastnění: Mgr. Petr Hladík, Mgr. Karel Kaštan, Mgr. Pavel Blažek, Mgr. Naděžda Trojanová, Mgr. Jana Gebre Selassie, Mgr. Renata Dvořáková, Mgr. Anežka Dvořáková, Mgr. Pavel Špaček, Mgr. Marie Jůdová, Mgr. Miroslava Šulcová, Mgr. Lenka Třeštíková, Mgr. Vladimíra Moravová.

 

Na této poradě jsme byli seznámeni jednatelem firmy HEUREKA CZ s nabídkou možných školení a s prostředím redakčního systému „Portfolionet“, který bychom mohli využít jako monitorovací a evaluační nástroj.

 


 

Porada  - vyhodnocení zkušeností s prací v programu „Portfolionet“

Dne: 17. 6. 2009

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Vyhodnocení programu „Portfolionet“

Zúčastnění: Mgr. Petr Hladík, Mgr. Karel Kaštan, Mgr. Pavel Blažek, Mgr. Naděžda Trojanová, Mgr. Jana Gebre Selassie, Mgr. Renata Dvořáková, Mgr. Anežka Dvořáková, Mgr. Pavel Špaček, Mgr. Marie Jůdová, Mgr. Miroslava Šulcová, Mgr. Lenka Třeštíková, Mgr. Vladimíra Moravová.

 

Na této poradě jsme vyhodnotili možnosti využití programu „Portfolionet“ jako monitorovacího a evaluačního nástroje (projektová výuka, spolupráce žáků s žáky, třídní a předmětové stránky, osobní elektronická portfolia,…). Závěrem jsme se shodli pro jeho využití a začlenění do projektu.

 


 

Porada - výběrová komise na vybavení hardwarem

Dne: 23. 6. 2009

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Výběrová komise na vybavení hardwarem

Zúčastnění: Mgr. Petr Hladík, Mgr. Karel Kaštan, Mgr. Pavel Blažek

 

Na této poradě došlo k sejití výběrové komise a rozpečetění obálek. Bylo stanoveno, že na další poradě dojde k vyhodnocení nabídek a uzavření výběrového řízení.

 


 

Monitoring za měsíce září – prosinec 2009

 

V tomto období realizační tým II. stupně prováděl následující aktivity:

 • Pracoval s evaluačním webem portfolionet.
 • Kontrola technických parametrů zařízení z výběrového řízení.
 • Připravoval a realizoval několik porad v rámci grantu.
 • Účastnil se semináře HEURÉKA – motivace žáků I.
 • Účastnil se semináře HEURÉKA – motivace žáků II.
 • Chystal a poté ověřoval využití ICT u žáků formou dotazníku v Portfolionet.cz.
 • Předával své osobní zkušenosti s grantem při schůzce zástupcům 4. ZŠ Žďár nad Sázavou.
 • Bude se nadále snažit rozvíjet portfolionet v rámci komunikace s rodiči a žáky.
 • Ve spolupráci s Vysočina Education bude předávat své zkušenosti při práci s interaktivní tabulí.
 • Realizační tým vytvářel a nadále bude vytvářet elektronické výukové materiály.

Projekt byl podpořen i z finančních zdrojů školy pořízením 4 multimediálních kateder do 3 odborných učeben a jedné kmenové třídy.

 


 

Dne: 2.11. 2009

Doba jednání: 1 h

Účel jednání: Organizační schůzka realizačního týmu 1. stupně /e-mailové adresy/

Zúčastnění: členové realizačního týmu pro 1. stupeň

 

Schůzka byla zaměřena na zadávání e-mailových adres žáků pro tvorbu a odeslání

dotazníků /program Portfolionet/.

 


 

Dne: 15.12. 2009

Doba jednání: 2 h

Účel jednání: Vyplňování pracovních výkazů, výukové programy

Zúčastnění: členové realizačního týmu pro 1. stupeň

 

Realizační tým projednal otázku vyplňování nových pracovních výkazů. Poté si

členové rozdělili tvorbu výukových programů  pro jednotlivé předměty.

 


 

Schůzka vedení řešitelského  týmu

 

Dne: 17.12. 2009

Doba jednání: 2 h

Účel jednání a místo: Předávání zkušeností o projektu se 4. ZŠ Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí

 

Dne 17.12. 2009 se sešli zástupci 4. ZŠ Žďár nad Sázavou a naší ZŠ Velké Meziříčí, aby si předali informace a zkušenosti tohoto projektu.

 


 

Monitoring za měsíce leden - březen 2010

 

V tomto období realizační tým II. stupně prováděl následující aktivity:

 • Pracoval s evaluačním webem portfolionet.
 • Pracoval se zařízeními pořízených z výběrového řízení.
 • Připravoval a realizoval několik porad v rámci grantu.
 • Účastnil se semináře HEURÉKA.
 • Bude se nadále snažit rozvíjet portfolionet v rámci komunikace s rodiči a žáky.
 • Ve spolupráci s Vysočina Education bude předávat své zkušenosti při práci s interaktivní tabulí.
 • Realizační tým vytvářel a nadále bude vytvářet elektronické výukové materiály.

Projekt byl podpořen i z finančních zdrojů školy. Došlo k vybavení učebny chemie novou multimediální katedrou a v učebně fyziky došlo k doplnění interaktivní tabule o keramickou tabuli.

 


 

Dne: 23.2. 2010

Doba jednání: 1 h

Účel jednání: Organizační schůzka realizačního týmu 1. stupně /projektové metody /

Zúčastnění: členové realizačního týmu pro 1. stupeň

 

Schůzka byla zaměřena na přípravu projektových dní na 3. čtvrtletí školního roku /Měsíc bezpečnosti, Svátek matek…/

 


 

Dne: 10.3. 2010

Doba jednání: 1 h

Účel jednání: Logo, vzhled a struktura zpracovaných programů, čerpání  fin. prostředků

Zúčastnění: Členové realizačních týmů pro 1. i 2. stupeň

 

S účinností od 1.2.2010 se užívá nové logo na veškeré  podklady v rámci projektu. Členové se zabývali vzhledem a použitím materiálů při zpracovávání programů v rámci IT. Projednali čerpání finančních prostředků na další období a využití financí v rámci exkurzí.

 


 

Dne: 23.3. 2010

Doba jednání: 1 h

Účel jednání: Organizační schůzka realizačního týmu 1. stupně /příprava ukázkových hodin/

Zúčastnění: členové realizačního týmu pro 1. stupeň

 

Členové realizačního týmu 1. st. se sešli za účelem přípravy ukázkových hodin s audiovizuální technikou s tím, že hodiny budou zaznamenány obrazem /kamerou/.

 


 

Monitoring za měsíce duben - červen 2010

 

V tomto období realizační tým II. stupně prováděl následující aktivity:

 • Pracoval s evaluačním webem portfolionet.
 • Pracoval se zařízeními pořízených z výběrového řízení.
 • Realizoval několik porad v rámci grantu.
 • Bude se nadále snažit rozvíjet portfolionet v rámci komunikace s rodiči a žáky.
 • Realizační tým vytvářel a nadále bude vytvářet elektronické výukové materiály.
 • Prováděl pilotní ověření ICT metod ve výuce (400 žáků). Z tohoto ověření byly provedeny zápisy.

 


 

Dne: 4.5. 2010

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání:  Projektový návrh /zařízení počítačové učebny/

Zúčastnění:   Mgr. Kaštan, Šulcová, Třeštíková, Moravová

 

Manažer a členové týmu se sešli za účelem návrhu na sestavení počítačové učebny. Projednali její možné vybavení nábytkovou sestavou. Zabývali  se možným využitím dané učebny do budoucna.

 


 

Dne: 20.5. 2010

Účel jednání: Návrhy na dotazníky, testy pro žáky

Zúčastnění: Kaštan K., V. Moravová, M. Šulcová, L. Třeštíková

Doba: 1 hodina

 

Dne 20.5. 2010 proběhla schůzka realizačního týmu pro 1. stupeň. Tým projednával návrhy nad dotazníky a testy pro žáky, které by bylo možné vytvořit v programu Portfolionet.

 


 

Dne: 14.6. 2010

Účel jednání: Monitorovací indikátory

Zúčastnění: Realizační tým 1. a 2. stupně

Doba: 1 hodina

 

Celý realizační tým se sešel za účelem monitorovacích indikátorů v rámci projektu. Doložené podklady pro monitorovací zprávu budou zajištěny do 12.7. 2010. Jednotlivé hodiny pilotního ověřování budou  zaneseny do připravených formulářů. Celá zpráva bude obsahovat počet vyškolených žáků v daném pilotním programu, názory na konkrétní metody a využití ICT ve výuce.

 


 

Dne: 18.6. 2010

Účel jednání: Formuláře a pilotní ověřování v hodinách

Zúčastnění: Realizační tým 1. stupně

Doba: 1 hodina

 

Dne 18.6. 2010 proběhla schůzka realizačního týmu pro 1. stupeň. Tým projednával formu vyplňování formulářů pro pilotní ověřování v hodinách.

 


Dne: 6.9.2010

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 1. st. / Plán na rok 2010/2011/

Zúčastnění:  Kaštan K., Šulcová, Moravová, Třeštíková

 

Manažer a členové realizačního týmu se sešli za účelem dohodnutí plánu na šk. rok 2010/2011 v oblasti vytvoření vlastních programů do výuky, sestavení vlastních dotazníků pro žáky, publicity atd…

 


 

Datum : 4.10. 2010

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: : Schůzka členů real. týmu 1. st. /Zhlédnutí propagačního DVD/

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová L. Třeštíková – omluvena

 

4.10.2010 proběhla schůze realizačního týmu pro 1. stupeň.  Všichni členové zhlédli propagační DVD, které vytvořil Karel Kaštan za účelem zpracování poznatků při práci s interaktivní tabulí.   Po zhlédnutí materiálu proběhlo zhodnocení. Členové poté diskutovali nad dalším možným využitím IT ve výuce.

 


 

Datum : 8.11. 2010

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová L. Třeštíková

Téma: Nabídka vzdělávacích seminářů a kurzů

 

8.11.2010 proběhla schůze realizačního týmu pro 1. stupeň. Všichni členové byli seznámeni s nabídkou vzdělávacího semináře na téma „ Využití int. tabule ve výuce – člověk a příroda. Další nabídka byl dvoudenní vzdělávací kurz na téma

„ Škola pro udržitelný život" . Členové poté diskutovali nad dalším možným  využitím IT ve výuce.

 


 

Datum: 9.12. 2010

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová, L. Třeštíková

Téma: Změna tiskopisu výkazu práce

 

Dne 9.12. 2010 proběhla schůze realizačního týmu pro 1. stupeň. Všichni členové byli seznámeni se změnou tiskopisu výkazu práce. Členové poté diskutovali o těchto  změnách.

 


 

Datum : 13.12. 2010

Zúčastnění: P. Hladík, R. Kučerová, L. Třeštíková, K. Kaštan,

Téma: Strategický plán v programu proti šikanování

 

Dne 13.12. 2010 se sešel užší realizační tým pro upřesnění a schválení strategického plánu v programu proti šikanování.

 


 

Datum : 25.1. 2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: : Schůzka členů real. týmu 1. st. /Nabídka vzdělávacích seminářů a kurzů/

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová, L. Třeštíková

 

25.1. 2011 proběhla schůze realizačního týmu pro 1. stupeň.  Všichni členové byli seznámeni s nabídkou vzdělávacího semináře na téma „Činnostní učení, Počítače a interaktivní tabule“. Členové poté diskutovali nad dalším možným   využitím IT ve výuce.

 


 

Datum : 3.2. 2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka týmu 1. st. /Zabezpečení fotodokumentace k publicitě projektu/

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová, L. Třeštíková

 

Všichni členové diskutovali, jak a kdo se bude podílet nad zajištěním fotodokumentace k projektu

/semináře, exkurze a  propagace na našich webových stránkách/.

 


 

Datum: 10.3. 2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka týmu 1. st. /Organizace k semináři Jarní inspirace - Znojmo/

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová, L. Třeštíková

 

Tým projednával organizačně technické informace týkající se konference ve Znojmě.

Členové podrobně zkonzultovali dobu a zajištění odjezdu, prezentaci na dané konferenci, monitoring a fotodokumentaci. Následně se zabývali návštěvou jednotlivých seminářů a zhlédnutí prezentací na dané konferenci.

 


 

Datum: 25.3. 2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka týmu 1. st. /Nové výkazy a jejich vyplňování/

Zúčastnění: K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová, L. Třeštíková

 

 

Členové realiz. týmu  1. stupně projednali změny týkající se vyplňování pracovních výkazů. Změny se týkaly výše pracovních úvazků. Poté diskutovali nad tvorbou výukových programů, jejich uplatnění ve výuce a nad vzhledem loga, které je součástí programů.

 


 

Datum: 28.3. 2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka týmu 1. st. /Rozpočet projektu/

Zúčastnění:  členové realiz. týmů pro 1. a 2. stupeň

 

 

Schůzka započala představením nových členů v týmu - Ivana Bíbrová, Petra Obršlíková  a nového manažera pro 2. st.  Pavla Špačka. Ve spolupráci s   p. Navrátilem byl projednán rozpočet a čerpání z jednotlivých kapitol  projektu. Vytyčili jsme si, co je potřeba ještě pro výuku pořídit. Projekt končí 29.2. 2012 a výstupem bude vytvoření publikačního materiálu.

 


 

Datum: 10.3.2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 2. st. /Ukončení činnosti manažera pro 2. st./

Zúčastnění:  členové realizačního týmu pro 2. stupeň

 

Vzhledem k rozvázání pracovního poměru manažera pro 2. st. Mgr. Pavla Blažka se ZŠ Sokolovská byla zároveň ukončena i jeho dohoda o vykonávání manažerské práce ve stávajícím projektu. O těchto změnách a důvodu ukončení činnosti manažera pro 2. stupeň byli informováni všichni členové realizačního týmu. Projednal se další postup řešení otázek v rámci grantu. Uvolněné místo manažerské funkce bylo nabídnuto ostatním členům. Předání kompetencí manažera 2. stupně některému ze členů pracovního týmu nebylo zatím domluveno.

 


 

Datum : 18.3.2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Porada manažerů 1. a 2. stupně

Zúčastnění: Mgr. Karel Kaštan, Mgr. Pavel Špaček

 

Manažer projektu pro 1. stupeň Mgr. Karel Kaštan poskytl informace nově jmenovanému manažerovi pro 2. stupeň Mgr. Pavlu Špačkovi o pracovní náplni manažerské funkce a veškerých aktivitách spojených s touto funkcí. Dále se domluvili na společném postupu při realizaci projektu.

 


 

Datum : 23.3.2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 2. st. /Změny v obsazení funkcí členů real. týmu pro 2 . stupeň/

Zúčastnění: členové realizačního týmu pro 2. stupeň

 

Na pracovní schůzce byli členové realizačního týmu informováni o proběhnutých změnách ve funkcích řešitelského týmu. Od 1.3.2011 přebírá práci manažera projektu pro 2. stupeň Mgr. Pavel Špaček. Do projektu vstupují noví členové realizačního týmu. Od 1.3.2011 je uzavřena pracovní dohoda s Mgr. Ivanou Bíbrovou a Mgr. Petrou Obršlíkovou, které nahrazují uvolněnou funkci Mgr. Pavla Špačka a zodpovídají za plnění pracovních aktivit v oblasti jazykové komunikace ve sjednaném rozsahu práce 5 hodin měsíčně.

Byl prodiskutován další postup společné práce. Manažer vytvořil na školním serveru pro všechny členy realizačního týmu osobní složky, ve kterých budou evidovány již zpracované výukové materiály a prezentace. Tyto materiály budou rozděleny podle obsahu učiva do  jednotlivých složek označených konkrétním ročníkem za účelem vytvoření přehledné databáze výukových materiálů. V dalších měsících proběhne kontrola zejména správného vyplnění úvodní strany /náležité logo, název projektu, autor práce/ všech vykázaných prací.

Od 1.3.2011 platí nový pracovní výkaz. S jeho minimálními změnami byli členové realizačního týmu seznámeni. Pro jednotné vyplňování pracovního výkazu v nadcházejících měsících byla provedena jeho úplná editace. Opravená a o všechny chybějící údaje doplněná aktuální verze pracovního výkazu byla všem členům týmu poskytnuta do jejich osobních složek.

 


 

Datum: 24.3.2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka manažera pro 2. stupeň  s novými členy realizačního týmu 2. stupně

/Seznámení s pracovní náplní/

Zúčastnění:  Mgr. Pavel Špaček, Mgr. Ivana Bíbrová, Mgr. Petra Obršlíková

 

Schůzka proběhla z důvodu informování nových členek řešitelského týmu o jejich pracovních povinnostech, základních aktivitách v rámci projektu a formě vykazování vykonaných aktivit.

Dále byly dohodnuty termíny vyškolení členek real. týmu v používání programu SMART Notebook 10 na vytváření interaktivních prezentací. Výuku a proškolení provede manažer pro 2. stupeň Mgr. Pavel Špaček v měsíci dubnu.

 


 

Datum: 28.3.2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 1. a 2. st. /Možnosti čerpání finančních zdrojů/

Zúčastnění:  Bc. Zdeněk Navrátil, Mgr. Petr Hladík, manažeři, členové realizačního týmu

pro 1. a 2. stupeň

 

Na schůzce Bc. Zdeněk Navrátil informoval všechny zúčastněné o možnostech čerpání rezervních finančních zdrojů, poukázal na jednotlivé položky grantu, ze kterých je dosud možné čerpat nenaplněný finanční rozpočet. Předložil návrh čerpání těchto finančních prostředků členům realizačního týmu, kteří v nejbližším období podají požadavky na jeho praktické využití.

 


 

Datum: 10.10.2011

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 1. a 2. st. /Monitorovací indikátory/

Zúčastnění:  Bc. Zdeněk Navrátil, Mgr. Petr Hladík, manažeři, členové realizačního týmu

                       pro1. a 2. stupeň

 

Na schůzce Bc. Zdeněk Navrátil informoval všechny zúčastněné o dosavadním čerpání finančních zdrojů v rámci grantu. Byl dohodnut termín další schůzky, na které bude projednán a upřesněn způsob realizace závěrečné publikace a metodiky k výukovým materiálům, vytvářených členy odborného týmu v průběhu konání projektu. Dále byly zmíněny monitorovací indikátory, jejichž ověření proběhlo v loňském školním roce ve všech třídách 2. stupně. Zápis z tohoto ověřování žáků byl uveden do třídních knih u vybraných předmětů zkratkou ICT.

 

Průběžně všichni členové realizačního týmu zpracovávají a vytvářejí výukové materiály  a prezentace  do svých vyučovacích předmětů a oborů, za které zodpovídají.

 

V rámci grantu se v období od dubna do září 2011 uskutečnily třídní exkurze a kurzy, které byly zčásti hrazené z finančních prostředků poskytnutých EU pro realizaci stávajícího ICT projektu na naší škole. Následně po skončení těchto exkurzí a kurzů byly tyto všechny akce zdokumentovány a zpracovány žáky jednotlivých tříd do elektronické podoby formou různých prezentací a videí. Na základě těchto prací vznikly prezentační CD obsahující níže uvedené aktivity  všech tříd 2. stupně.

 

CD1

8. ročník - Dějepisná exkurze Slavkov u Brna (6.4.2011)

7. ročník - Zoologická exkurze ZOO Jihlava (4.5.2011)

6.B - Exkurze Záseka (6.-7.6.2011)

7.A - Exkurze Vranov, Podyjí (8.-10.6.2011)

8.A - Exkurze Prudká (31.5.- 2.6.2011)

8.B - Exkurze Znojmo, Vranov (24.-26.5.2011)

 

CD2

6.A - Exkurze Loučky Křižanov (2.-3.6.2011)

7.B - Exkurze Třebíč (31.3.2011)

7.B - Exkurze Moravský kras (6.-8.6.2011)

7.C - Exkurze Vranov (14.-16.6.2011)

9.A - Exkurze Český ráj (31.5.-3.6.2011)

9.B - Exkurze Jihlava (1.6.2011)

9.C - Vodácká exkurze Veselí nad Lužnicí (18.-21.6.2011)

 

 


 

Datum: 2.11.2011

Doba jednání: 2,5 hodiny

Účel jednání: Porada manažerů a schůzka členů real. týmu 1. a 2. st.

                       /Dokumentace výukových materiálů/

Zúčastnění:  Mgr. Petr Hladík, manažeři, členové realizačního týmu pro1. a 2. stupeň

 

Na schůzce byli všichni zúčastnění informováni o dalším postupu při realizaci projektu.

K výukovým materiálům a prezentacím, které členové týmu průběžně vytvářejí,  se musí vyhotovit příslušná dokumentace, která bude přiložena k jednotlivým produktům a bude plnit funkci metodických listů, v nichž bude popsána a zhodnocena zvolená metoda výuky.

  

 


 

 

Datum: 16.11.2011

Doba jednání: 2 hodiny

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 1. a 2. st.

                       /Monitorovací indikátory, struktura metodických listů/

Zúčastnění:  Mgr. Petr Hladík, manažeři, členové realizačního týmu pro1. a 2. stupeň

 

Na schůzce byl předložen navržený formulář pro zpracování metodiky k jednotlivým výukovým materiálům. Byla projednána jeho struktura, obsahující podstatné prvky pro správné použití produktu ve výuce (ročník, předmět, téma hodiny, časová dotace učiva, učební pomůcky, didaktická technika, mezipředmětové vztahy, časový rámec ICT metody, popis zvolené metody, zhodnocení) a přijata jeho forma pro jednotný zápis metodiky. Všichni členové realizačních týmů začínají v dalších měsících pracovat na vytváření těchto metodických listů.

 

  


 

 

Datum: 4.1.2012

Doba jednání: 1 hodina

Účel jednání: Schůzka členů real. týmu 1. a 2. st.

                       /Plán závěru řešení projektu/

Zúčastnění:  Mgr. Petr Hladík, manažeři, členové realizačního týmu pro1. a 2. stupeň

 

Koordinátor projektu Mgr. Hladík informoval všechny přítomné členy o dokončení a dořešení projektu. Počet nově vytvořených produktů je stanoven na 9, přičemž každý produkt bude obsahovat minimálně 40 vyučovacích hodin. Z těchto 40 hodin musí být věnováno minimálně 15 % (minimálně 6 hodin ze 40) oblasti životního prostředí. Celkový počet vyučovacích hodin bude činit 360 a z toho 54 hodin zaměřených na oblast environmentální výchovy. Na 1. stupni budou vypracovány 3 produkty, na 2. stupni 6 produktů. Členové za 2. stupeň se dohodli na následném rozdělení produktů:

1. produkt Čj - Špaček, Bíbrová, Obršlíková

2. produkt Aj - Jůdová

3. produkt F - Gebre Selassie

4. produkt Z - Dvořáková

5. produkt Př (6.r., 7.r.) - Trojanová

6. produkt Př (8.r., 9.r.) - Hallová

Všechny produkty budou odevzdány do 23.1.2012. Výukové materiály a prezentace budou uloženy na prezentačním DVD, metodické listy budou zpracovány elektronicky ve formátu dokumentu word s příponou *.doc. Posléze budou začleněny do závěrečné publikace, kterou připraví manažeři obou týmů. Publikace bude vytištěna do poloviny února. Jejím obsahem budou informace o škole a podklady z realizace projektu doložené fotodokumentací.

Slavnostní ukončení projektu a závěrečný seminář proběhne 22.2.2012 v aule na 1. stupni ZŠ za přítomnosti všech členů realizačního týmu a pozvaných hostů.

 

 

 

 

Anketa

Který předmět máš nejradši?