Dnes je 19.08.2019, svátek má Ludvík

Rozvoj ICT metod

Klíčové aktivity

V této kategorii naleznete popis 3 základních klíčových aktivit v rámci projektu.

 

a) Organizace, řízení a publicita projektu

b) Inovace metod a forem využití ICT ve výuce

c) Zavádění metod a forem výuky, didaktického software a moderních ICT do výuky

 

 

a) Organizace, řízení a publicita projektu


Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Tato aktivita je koncipována jako průběžná a zahrnuje veškeré administrativní činnosti, které je nutné provádět, aby byl projekt úspěšně realizován ve smyslu pravidel ESF. Zahrnuje práci a mzdové náklady na administrátora, ekonoma a asistenta projektu, a to především v rovině administrativního zázemí (příprava, tvorba monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, závěrečné zprávy, atd.) Aktivita probíhá od začátku do ukončení a vyúčtování projektu a zahrnuje rovněž komunikaci s gestorem programu, který poskytl podporu. Aktivita předpokládá nastavení řídících, organizačních a komunikačních procesů v rámci projektu (viz. vnitřní postupy řízení). Vedle výše uvedeného aktivita zahrnuje také:

 

  • publicitu projektu: důležitá ve vztahu k žákům, rodičům, odborné i laické veřejnosti
  • spolupráci a komunikaci s ostatními partnery, školami, zřizovatelem, MŠMT, PC Vysočina, atd.
  • spolupráci školy s rodiči a žáky: v rámci třídních schůzek či dnů otevřených dveří

 

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je kvalitně realizovaný projekt po administrativní stránce. Dále nastavené postupy řízení a organizace ve smyslu projektového řízení a kvalitně zpracovaná a realizovaná publicita projektu.

b) Inovace metod a forem využití ICT ve výuce

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Tato aktivita je průběžná a bude probíhat v průběhu celého projektu. Aktivita zahrnuje veškeré činnosti, které budou realizovány v rámci odborných týmů projektu: Příprava a specifikace nových metod a forem využití ICT ve výuce jazyků, přírodovědných (odborných) a všeobecně vzdělávacích předmětů. Škola vytvoří na každém stupni odborný tým. Týmy budou složeny z odborného personálu, každý člen týmu bude mít na starosti svou oblast vzdělávání (předmětový okruh), za který bude zodpovědný. V rámci stanovené oblasti pracovník připraví na základě analýzy potřeb návrhy na využití ICT při práci s cílovou skupinou. Odborný tým se bude pravidelně (min 1 x měsíčně) scházet, členové si předají zkušenosti z přípravy inovací a zavádění nových metod do výuky. V poslední fázi projektu dojde k inovaci ŠVP pro 9 ročníků (Mon. indikátory - 9 inov. programů).

 

Aktivita zahrnuje vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude v průběhu projektu probíhat. Jedná se o moderní vyučovací metody, např. skupinové vyučování, kooperativní učení, kritické myšlení, projektové vyučování atd. Školení se dotkne hlavně používání speciálního výukového software a nebo jeho využívání ve vyučovacích hodinách:

  • ICT školení všech pedagogů v pokročilých uživatelských schopnostech ovládání ICT (v základech ICT byla většina pedagogů vyškolena v rámci SIPVZ a ICT zvládají uživatelsky bez problémů)
  • Školení v nových metodách a formách využití ICT ve výuce - specializovaná školení zaměřená na jednotlivé oblasti (předmětové okruhy), kde škola využije ICT k výuce

Formy:

  • individuální semináře dle oblasti (předmětového okruhu) - předpokládá se výjezd pedagoga.
  • kursy a školení - ty budou probíhat ve škole pod vedením zkušených lektorů

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je inovovaný vzdělávací program ve smyslu využití iCT při výuce. Výstupem jsou všichni pedagogové školy, kteří úspěšně absolvovali proškolení v uživatelských dovednostech práce s ICT. Dále pedagogové proškolení podle jednotlivých oblastí, metod a forem využití ICT při výuce. Dále jsou výstupem pedagogové proškolení v rámci individuálních seminářů v oblastech, které se dotýkají zkvalitnění výuky za využití ICT v jednotlivých předmětech.


c) Zavádění metod a forem výuky, didaktického software a moderních ICT do výuky

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Aktivita se věnuje především aplikaci nových metod a forem využití ICT, aplikaci moderního didaktického software a moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Tato aktivita bude realizována paralelně s klíčovou aktivitou č.2. Výstupy a nové formy vzdělávání, které vzejdou z práce odborných týmů na jednotlivých stupních, budou průběžně zařazovány do výuky a jejich účinnost bude pilotně ověřována v průběhu školních roků 2009/2010 a 2010/2011. Úspěšně ověřené metody a formy využití ICT pro jednotlivé oblasti vzdělávání (předmětové okruhy, průřezová témata) se stanou základem pro aktualizaci ŠVP, která proběhne v rámci klíčové aktivity č.2 v posledním půlroce realizace projektu.

Důraz bude při zavádění využití ICT do výuky kladen především na návaznost mezi jednotlivými předměty a prohlubování jazykových kompetencí. K tomu, aby bylo možno pilotní ověření úspěšně realizovat, je třeba pořídit moderní výukové pomůcky, ICT vybavení, interaktivní učebnice a didaktický software. Na I. stupni bude vybaveno centrum ICT technologií a na II. stupni Klub ICT. Aby byla aplikace metod co nejúspěšnější a nejkvalitnější, využije škola specializovaných exkursí pro žáky a odborníků, kteří budou spolupracovat s pedagogy při zavádění ICT do výuky a budou rovněž pracovat přímo s cílovou skupinou žáků. Součástí této aktivity je průběžné i závěrečné hodnocení pilotního ověřování, které se zpětně promítne do práce odborných týmů. Pilotní ověření by mělo dát podklady pro aktualizaci změn ve finální verzi metodiky, která se stane přílohou ŠVP.

 

Výstupy klíčové aktivity

Výstupem je zvýšení kvality vzdělávání u cílové skupiny žáků, a to jak v souvislosti s aplikací nových moderních metod, tak díky přímé intervenci odborných lektorů a proškolených pedagogů, kteří budou s touto cílovou skupinou pracovat. Výstupem klíčové aktivity budou především nové, moderní a pilotně ověřené metody a formy využití ICT při výuce. Úspěšně ověřené metody budou následně zařazeny do Metodiky využití ICT ve výuce, která se stane přílohou ŠVP.

Výstupem je rovněž zakoupené vybavení a zařízení nutné pro pilotní ověření ICT metod.