Dnes je 16.06.2019, svátek má Zbyněk

Koncepce školy

Naše základní škola je rozdělena do třech samostatných budov:

První stupeň se nachází na Komenského ulici 1, „Za kostelem“, kde je zřízena také školní družina a velká moderní tělocvična.

Druhý stupeň je na ulici Sokolovská 470/13, kde je umístěno i ředitelství školy.

Třetí budova na Poštovní ulici 3 slouží jako školní jídelna.

 

Koncepce školy je dlouhodobá strategie školy týkající se nejen výchovy a vzdělání, ale také odborného zaměření, spolupráce a integrace - vše v souvislostech se školskou legislativou. Koncepce řeší rovněž materiální vybavení a aprobovanost. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

 

Motto: „Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit.“

(Starořecká moudrost)

Zaměření školy:

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Škola vzájemného porozumění a důvěry", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Priority školy:

1) Výuka informatiky
2) Výuka jazyků
3) Zdravá škola

 • cvičení s owerballovými míči
 • KRUH 2005 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2006 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2007 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2008 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2009 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2010 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2011 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2012 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2013 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2014 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • KRUH 2015 - 4 denní pobyt žáků 8. roč. Ochrana člověka za mimořádných situací.
 • MEZIŘÍČKO 2007 - 4 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2008 - 4 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2009 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2010 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2011 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2012 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2013 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2014 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • NESMĚŘ 2015 - 3 denní seznamovací a stmelovací pobyt žáků 6. roč.
 • PONORKA 2013 - Centrum primární prevence, program pro žáky 5. – 9. ročníku zaměřený na sebepoznání žáků, rozvoj komunikace, prevenci drogových závislostí, bezpečné chování na internetu, … atd.
 • PONORKA 2014 - Centrum primární prevence, program pro žáky 5. – 9. ročníku zaměřený na sebepoznání žáků, rozvoj komunikace, prevenci drogových závislostí, bezpečné chování na internetu, … atd.
 • PONORKA 2015 - Centrum primární prevence, program pro žáky 5. – 9. ročníku zaměřený na sebepoznání žáků, rozvoj komunikace, prevenci drogových závislostí, bezpečné chování na internetu, … atd.
 • LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ – zaměřený na sjezd a snowboarding 7. ročníku

Škola má velmi dobře zajištěnou aprobovanost výuky. Je školou se zaměřením na informační a komunikační technologie (ICT). Naši žáci pracují s informačními technologiemi již od první třídy, v nižších ročnících zejména s interaktivní tabulí. Výuka informatiky v podobě povinného předmětu začíná v pátém ročníku. Moderní počítačová učebna je na obou stupních školy. Celá škola je propojena počítačovou sítí s přístupem na internet s rychlým připojením (580 kB/s) ze všech tříd, odborných učeben a kabinetů. Počítačové učebny jsou využívány také k výuce jazyků a ostatních předmětů. Záměrem vedení školy a všech učitelů je sebevzdělávání v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií a jejich využití v podobě nových metod a forem práce ve výuce.

Vybavenost:

Stále se zlepšuje materiální vybavení, budovy jsou udržovány v dobrém technickém stavu.

 

Vybavení školy moderními informačními technologiemi:

 • 17 interaktivních tabulí, plně zapojených do výuky všech předmětů.
 • Dataprojektory a vizualizery v odborných učebnách.
 • Moderní jazyková laboratoř.
 • Dvě počítačové učebny s vysokorychlostním připojením k internetu.
 • Dance Pad pro hudební výchovu a školní družinu.
 • Několik desítek výukových programů.

Spolupráce:

Škola spolupracuje s významnými organizacemi: Pedagogicko psychologická poradna Velké Meziříčí, Speciální pedagogické centrum Velké Meziříčí, Jihlava, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí, střední školy ve Velkém Meziříčí a okolí, Jupiter Club, Muzeum Velké Meziříčí, Městská knihovna, DDM, Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Česká obec sokolská a další organizace a instituce. Tato spolupráce umožňuje rozšiřování různých metod a forem výchovně vzdělávací práce.

Inkluzivní vzdělávání a pomoc žákům s výukovými obtížemi:

Ve škole jsou integrováni žáci se zdravotním postižením, kterým je věnována individuální péče ve výuce a dále je prohlubována v jednotlivých doučovacích kroužcích. V péči o tyto žáky nám pomáhají asistenti pedagoga a jsou využívány pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru. Zajišťujeme i bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka, přizpůsobenou podmínkám těchto žáků.

Soutěže:

Žáci školy se zúčastňují různých soutěží a olympiád, zejména v tělesné výchově, matematice, přírodovědných předmětech, v českém jazyce i cizích jazycích, dějepisu a přírodopisu. Často dosahují pěkného umístění v okresních i vyšších kolech.

Profilace školy:

· Informatika
· Jazyky
· Zdravá škola, pohyb a sport


I. Krátkodobý plán (na jeden rok)

je podrobně rozpracován v pracovním plánu školy


II. Střednědobý plán (2-3 roky):

1. Zavedení nových metod a forem práce:

 • Efektivní škola.
 • Propojení získaných znalostí s životní praxí.
 • Zlepšení komunikace učitel – žák, žák – učitel, komunikace mezi všemi pracovníky školy, osobnostní a sociální výchova.
 • Projektové vyučování, využití školního pozemku k výuce.
 • Ekologická výchova-třídění odpadů.

2. Public relations:

 • Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky.
 • Besídky pro rodiče.
 • Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku.
 • Výstavy - Jupiter Club, vestibul radnice…
 • Vystoupení dětí na veřejnosti.

3. Spolupráce s rodiči, organizacemi a veřejností:

 • Širší zapojení rodičů do života školy.
 • Užší spolupráce s organizacemi, školami, podniky a firmami.

4. Vybudování nového hřiště s umělým povrchem za budovou gymnázia pro potřeby obou škol a veřejnosti.

Anketa

Který předmět máš nejradši?