Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. se vrací žáci 1. stupně do školy  rotačním způsobem, a to následovně:

 

     1. skupina (od 12. 4.) – třídy 1. A, 2. A, 2. B, 5. A, ostatní třídy zůstávají doma na distanční výuce.

     2. skupina (od 19. 4.) – třídy 3. A, 4. A, 4. B, ostatní třídy zůstávají doma na distanční výuce.

 

     Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Takto se budou jednotlivé skupiny pravidelně střídat. 


     

     PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

 • Žáci mají po celou dobu nasazenou ochrannou chirurgickou roušku nebo nanoroušku (náhradní v tašce).
 • Prosíme o důsledné dodržování časů příchodu žáků jednotlivých tříd, aby se mezi sebou nemíchali.

      1. skupina       

TŘÍDA1. A2. A2. B5. A
ČAS7:357:407:457:50

      2. skupina

TŘÍDA3. A4. A4. B
ČAS7:357:407:45       

       TESTOVÁNÍ

 • Žáci i všichni zaměstnanci budou 2x týdně podstupovat antigenní testování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Každé pondělí (z důvodu testování) nebude fungovat ranní družina
 • Žáci, kteří nepodstoupí testování, nemohou být osobně přítomni ve škole při prezenční výuce a nebudou do školy vpuštěni. Škola nemá povinnost zajišťovat těmto žákům online výuku.


        Jak bude testování probíhat:          

 • Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování ve třídě. 
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Asistenci budou zajišťovat třídní učitelky a asistentky pedagoga. 
 • Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem. 
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 
 • Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den na začátku vyučování, provede si test pod dohledem třídní učitelky bezprostředně po svém příchodu do školy.

testovani


>>> KOMUNIKACE S DĚTMI <<<       ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Žáci a zaměstnanci na distanční výuce, cizí strávníci si odnáší jídlo v jídlonosičích. Výdej obědů od 11.30 do 12.00 hod.
 • Žáci a zaměstnanci na prezenční výuce se stravují v době od 12.00 do 14.00 hod.
 • Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, si obědy přihlásí sami.


       ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Pro žáky na prezenční výuce bude v provozu školní družina ráno v době od 6.00 hod. do 7.35 hod. (mimo pondělí) a odpoledne po skončení výuky od 11.30 hod. do 16.00 hod.


       Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

 • Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Provozní doba této skupiny je pondělí 8:00 - 16:00 hodin, úterý až pátek 6:00 – 16:00 hodin. 
 • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny může vykonávat vychovatel nebo jiný pedagogický pracovník. 
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. 
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. 

      Pokud budou mít rodiče dětí IZS (zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, …) zájem o účast v této skupině, oznámí to řediteli školy na email reditel@zssokolovska.cz. Obědy pro své děti na daný týden si přihlásí u vedoucí školní jídelny sami.      >>> MŠMT - informace k provozu škol od 12. 4. 2021 <<<

      >>> EDU - informace pro rodiče k testování dětí <<<

      >>> Krizové ošetřovné <<<      Pokud nastanou změny spojené s vývojem epidemiologické situace, budeme vás neprodleně informovat.    

                                                                                                              

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.