ORGANIZACE VÝUKY NA 2. STUPNI OD PONDĚLÍ 10. 5.

Od pondělí 10. 5. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují), a to rotačním způsobem, kdy se bude střídat po týdnu u jednotlivých tříd prezenční a distanční výuka.


Při prezenční výuce platí standardní rozvrh vyučovacích hodin v plném rozsahu.


Rozpis prezenční výuky (výuka probíhající ve škole)

1. skupina (od 10. 5. a každý lichý týden) - 6. A, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A, ostatní třídy zůstávají doma na distanční výuce.

2. skupina (od 17. 5. a každý sudý týden) - 6. B, 6. C, 7. B, 8. B, 9. B, ostatní třídy zůstávají doma na distanční výuce. 

 

 • Žáci mají povinnost nosit respirátory, nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv.
 • V rámci tělesné výchovy se sportovní činnosti mohou konat ve vnějších prostorech (venku) za dodržení přísných hygienických pravidel.


 TESTOVÁNÍ

 • Žáci i všichni zaměstnanci budou 2x týdně podstupovat antigenní testování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Žáci, kteří nepodstoupí testování, nemohou být osobně přítomni ve škole při prezenční výuce a nebudou do školy vpuštěni. Škola nemá povinnost zajišťovat těmto žákům online výuku.


 Jak bude testování probíhat:          

 • Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodině ve třídě. 
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Asistenci budou zajišťovat daní vyučující a asistentky pedagoga. 
 • Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem. 
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 
 • Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den na začátku vyučování, provede si test pod dohledem třídní učitelky bezprostředně po svém příchodu do školy.ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Žáci a zaměstnanci na distanční výuce, cizí strávníci si odnáší jídlo v jídlonosičích. Výdej obědů od 11.30 do 12.00 hod.
 • Žáci a zaměstnanci na prezenční výuce se stravují v době od 12.00 do 14.00 hod.
 • Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, si obědy přihlásí sami.