Informace k zahájení školního roku 2021/22 (TESTOVÁNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ JÍDELNA)

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 

 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (ve třídě 1. A 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021
 • Žáci budou testováni neinvazními antigenními testy pro samoodběr- RAT.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
 • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za dodržení těchto povinností:

               - nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve                       společných prostorách školy

               - nesmí cvičit ve společných prostorách, nesmí zpívat

               - používá hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test 

               - v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně                      1,5 metru 

               - pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže umožnit žákovi osobní                           přítomnost na vzdělávání. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem. Žákovi není poskytováno                            vzdělávání distanční formou po dobu jeho nepřítomnosti.

   

Provoz školy 

 • není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
 • není organizován vstup žáků do budovy školy
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy omezen
 • každá osoba je povinna si při vstupu do školy a společných prostor zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dle  opatření MZd
 • škola dodržuje hygienická opatření dle doporučení MZd
 • ve školní jídelně musí všichni strávníci do výdeje oběda používat ochranu dýchacích cest 


>>> MŠMT - Manuál k provozu škol a testování <<<


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace k 1. týdnu školního roku roku 2021/2022 ve školní družině.

STŘEDA
1. 9.

-  1. ročník – ŠD není  (děti nejsou otestovány)

-  2. - 5. ročník – ŠD otevřena po výuce 8.30 – 16.00 hod.

ČTVRTEK
2. 9.

- 1. ročník – ŠD otevřena po výuce 9.40 – 16.00 hod.

- 2. - 5. ročník – ŠD otevřena 6.00 – 8.00 hod. a 10.45 – 16.00 hod.

PÁTEK
3. 9.
- 1. - 5. ročník – běžný provoz 6.00 – 8.00 hod. a 11.30 – 16.00 hod.

Těšíme se na Vás!

ŠKOLNÍ JÍDELNA (výdej obědů)

1. září10:00 - 11:30děti a zaměstnanci

11:30 - 12:00cizí strávníci
2. září a dále11:15 - 11:45cizí strávníci

11:45 - 14:00děti a zaměstnanci