Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

1606830148_1606830148879.png

Stručný přehled

Jednotná přijímací zkouška

Přihlášky na střední školu


Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.


Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát).

Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu

2020, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2021.


První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2. – 15. ledna

2021, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2021, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna –

15. února 2021.


Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2021, do

ostatních oborů 22. – 30. dubna 2021.


V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a

literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím

programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků

vzdělávání. Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech: 12.

a 13. dubna 2021. Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů

(např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho

omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

První náhradní termín je stanoven na 12. května 2021, druhý na 13. května 2021. Žák

může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako

první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.


Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a

zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.


Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Ten se do 10 pracovních

dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a

potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.


Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne

doručení rozhodnutí.


K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího

řízení.


Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro

vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na

vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.